THỦ TỤC TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM

thủ tục tự công bố sản phẩm

Mọi tổ chức cá nhân khi sản xuất, kinh doanh thực phẩm tiến hành thủ tục tự công bố sản phẩm trước khi đưa ra thị trường. Tự công bố sản phẩm áp dụng với các mặt hàng sau: Thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ […]